ПУБЛІЧНИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

про надання послуги «ДОМАШНЄ ТБ»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ТБ» (надалі - «Провайдер»), в особі директора Міщенко Світлани Олександрівни, що діє на підставі Статуту, діючи через агента Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР» (надалі, з однієї сторони та Абонент, який надав згоду на укладення цього Публічного абонентського договору про надання послуги «ДОМАШНЄ ТБ» (надалі – «Договір»), з іншої сторони, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне.

ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

■ «Абонент» – фізична особа, що є кінцевим споживачем Послуги, з окремим Особовим рахунком, яку вона отримує на умовах цього Договору;

■ «Абонентна плата» – платежі, що сплачуються Абонентом у визначеному цим Договором порядку та складаються з (і) Абонентної плати за телевізійну послугу та (іі) Плати за технічну послугу та/або інших платежів, передбачених цим Договором і Тарифами;

■ «Абонентна плата за телевізійну послугу» – щомісячний фіксований платіж, який встановлюється Абоненту за доступ до Телевізійної послуги згідно Тарифів;

■ «Плата за технічну послугу» – щомісячний фіксований платіж, який встановлюється Абоненту за отримувану ним Технічну послугу на постійній основі, який сплачується незалежно від факту користування Абонентом Телевізійною послугою;

■ «Пристрій» – спеціальне обладнання (в т.ч. ТВ-тюнер), яке забезпечує можливість отримання Абонентом Телевізійної послуги та призначене для належного прийняття і відтворення відео-, аудіо- сигналів згідно обраного Абонентом Пакету програм, та може бути використаний для отримання доступу до ефірних цифрових телевізійних програм. Пристрій, на відміну від Застосунку, потребує використання додаткових мережевих протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів для гарантування надійного захисту Контенту та попередженню несанкціонованого доступу до персональних даних Абонента, що забезпечується наданням Технічної послуги додатково;

■ «Застосунок» – програмне забезпечення, яке розроблене з метою забезпечення можливості отримання Абонентом Телевізійних послуг і не передбачає використання додаткових протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів. З окремих Застосунків доступ до Послуги або окремих телевізійних програм може бути обмежений договорами Провайдера з правовласниками;

■ «Активація Абонента» – приведення Провайдером Застосунку або програмного забезпечення Пристрою у стан, який надає Абонентові доступ до Послуги;

■ «Деактивація Абонента» – приведення Провайдером Застосунку або програмного забезпечення Пристрою у стан, який виключає доступ Абонента до Послуги;

■ «Контакт-центр» – програмно-апаратний комплекс, що використовується для забезпечення інформаційно-консультаційної та сервісної підтримки Абонентів при замовленні та отриманні Послуг, а також з інших пов’язаних питань;

■ «Контент» – відео на замовлення, що включає аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори тощо), доступ до яких забезпечується Провайдером;

■ «Система самообслуговування» – інформаційна система, за допомогою якої Абонент самостійно може замовляти нові Послуги (доступні до замовлення за допомогою цієї інформаційної системи), отримувати інформацію про Послуги (зокрема, про належну до оплати суму), змінювати параметри замовлених Послуг, відмовлятися від Послуг, тощо;

■ «Особовий рахунок» – рахунок, що відкривається Абоненту для оплати за Послуги, поповнення якого може бути здійснене Абонентом згідно інформації на сайті Агента http://www.kyivstar.ua;

■ «Оприлюднення» – розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера www.viasat.ua та на сайті Агента http://www.kyivstar.ua;

■ «Пакет програм» – перелік телевізійних програм, доступ до перегляду яких Провайдер пропонує Абоненту у складі Телевізійної послуги та здійснює відповідно до умов Договору та Правил надання та отримання послуг; в разі наявності доступу Абонента до ефірних цифрових телевізійних програм за допомогою Пристрою – відповідні телевізійні програми до Пакетів програм не входять і не тарифікуються;

■ «Послуга» – послуга Провайдера, що включає (і) Технічну послугу та (іі) Телевізійну послугу. Послуга надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Послуги можливе виключно за наявності підключення Абонента до послуг доступу до мережі Інтернет Агента, Пристрою та Застосунку (або тільки Пристрою), що знаходяться за адресою підключення Абонента, та виключно в межах території України. Послуга надається під назвою «ДОМАШНЄ ТБ»;

■ «Правила надання та отримання послуг» – чинна на момент надання Послуги редакція Правил надання та отримання Послуги, затверджених наказом Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ТБ» і Оприлюднених;

■ «Провайдер» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ТБ», яке надає Послугу;

■ «Програмна послуга» - послуга, яка надається Провайдером і полягає у формуванні Пакетів програм та забезпеченні Абоненту можливості їх перегляду на умовах Договору;

■ «Розрахунковий період» – 1 (один) календарний місяць;

■ «Тарифи» – локальний акт Провайдера, яким визначається перелік і вартість Послуг, який є чинним на момент надання Послуг;

■ «Телевізійна платформа» – апаратно-програмний комплекс Провайдера, який дозволяє надавати Телевізійну послугу;

■ «Телевізійна послуга» – разом (і) Програмна послуга та (іі) Контент-послуга; Залежно від кінцевого обладнання Абонента та/або наявності Пристрою у власності Абонента, для отримання Телевізійної послуги Абонент потребує Технічну послугу та/або Застосунок;

■ «Контент-послуга» – послуга, яка полягає у наданні Абоненту доступу до Контенту та поділяється на: (і) Контент-послугу (базову) та (іі) Контент-послугу (розширену);

■ «Контент-послуга (базова)» – Контент-послуга з доступом до обмеженого обсягу Контенту, плата за користування якою входить до складу Абонентної плати за телевізійну послугу;

■ «Контент-послуга (розширена)» – Контент-послуга з доступом до всього обсягу Контенту, плата за користування якою не входить до складу Абонентної плати за телевізійну послугу, а тарифікується окремо;

■ «Мережа» – телекомунікаційна мережа Агента як оператора телекомунікацій, за допомогою якої останній надає послуги доступу до мережі Інтернет;

■ «Технічна послуга» – послуга, яка полягає у наданні Абоненту доступу до Телевізійної платформи Провайдера за допомогою Пристрою. Технічна послуга надається в порядку, визначеному п. 1.2.3.1. цього Договору;

«Максимальна кількість Пристроїв» – максимальна кількість підключених (активованих) пристроїв в межах одного особового рахунку Абонента та IP - адреси, яка на дату публікації цих Правил обмежена кількістю у 5 (п’ять) Пристроїв;

«Максимальна кількість одночасних переглядів» - максимальна кількість одночасних переглядів в межах одного особового рахунку Абонента та IP - адреси, яка на дату публікації цих Правил обмежена кількістю у 3 (три) пристрої, з яких Абонент може одночасно (паралельно) споживати Контент в межах Телевізійної послуги.

Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим чинним законодавством України.

Слова, словосполучення (в т.ч. терміни), що використані у цьому Договорі в однині, у випадках, коли контекст дозволяє або вимагає того, включать множину та навпаки.

Слова «включаючи», «в тому числі», «тощо» та/або інші аналогічні за змістовним навантаженням слова, вирази тощо, які використовуються у цьому Договорі, не розуміються як обмеження, а тому будь-які перерахування, що слідують за ними, підлягають тлумаченню як невиключні, не ексклюзивні тощо.

 

  1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до умов цього Договору, Провайдер зобов’язується надавати Послугу протягом строку дії Договору, а Абонент зобов’язується сплачувати вартість Послуги шляхом своєчасного поповнення Особового рахунку та виконувати інші обов’язки, визначені у Договорі та чинному законодавстві України.

1.2. Послуга надається Провайдером Абоненту за наявності всієї сукупності нижче перерахованих умов:

1.2.1. Для Послуг:

1.2.1.1. місце надання Послуги знаходиться в зоні покриття Мережі;

1.2.1.2. Абонентом укладено з Агентом договір на отримання послуг з доступу до мережі Інтернет;

1.2.1.3 Абонент має доступ до мережі Інтернет згідно укладеного з Агентом договору;

1.2.1.4. Пристрій відповідає вимогам, встановленим Правилами надання та отримання послуги, та перебуває у належному функціональному стані.

1.2.2. Для Телевізійної послуги:

1.2.2.1. наявності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для отримання Телевізійної послуги згідно чинних Тарифів і Правил надання та отримання послуг;

1.2.2.2. Абонент не має заборгованості за надану Провайдером Телевізійну та Технічну послуги.

1.2.2.3.  Надання Телевізійної послуги тимчасово не припинене за бажанням Абонента.

1.2.3. Для Технічної послуги:

1.2.3.1. Плата за технічну послугу стягується щомісячно незалежно від фактичного споживання Телевізійної  послуги Абонентом і наявності коштів на його Особовому рахунку, а також в залежності від наявності Пристрою у власності Абонента, і до моменту (залежно від дати, яка наступить раніше): фактичного повернення Пристрою Провайдеру або у сервісний центр, з яким Провайдер уклав відповідний договір, або через 3 (три) календарні місяці після припинення користування Абонентом Телевізійною послугою, після чого Пристрій підлягає поверненню Провайдеру або у сервісний центр, у будь-якому разі окрім випадків, коли Абонент викупив такий Пристрій у Провайдера. Перелік сервісних центрів підлягає Оприлюдненню Провайдером.

1.3. Порядок та умови надання Послуги встановлюються та регулюються цим Договором, Правилами надання та отримання послуг та чинним законодавством України. Підтвердженням укладення Договору між Абонентом і Провайдером є вчинення Сторонами дій, що свідчать про безумовну згоду Абонента отримувати Послугу на визначених Договором умовах. Такими діями зі сторони Абонента є замовлення Послуги (за допомогою подання звернення до центру обслуговування абонентів або Системи самообслуговування, зі сторони Провайдера — її підключення.

1.4. Послуга, що надається Провайдером, відповідає існуючим стандартам, законодавчим актам та іншим нормативним документам.

  1. Права та обов'язки Провайдера, Абонента

2.1. Провайдер має право:

2.1.1. Абонент погоджується безумовно, що Провайдер має право в односторонньому порядку вносити зміни у перелік телепрограм, які входять до складу обраного Пакету програм, який міститься у Додатку до Правил надання та отримання послуг, попередивши при цьому Абонентів про такі зміни шляхом Оприлюднення не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до таких змін.

2.1.2. Абонент погоджується безумовно, що Провайдер має право в односторонньому порядку, виходячи з ринкового попиту, встановлювати та змінювати розмір Абонентної плати та розміри інших передбачених тарифами платежів, повідомивши про це Абонента шляхом Оприлюднення.

2.1.3. В односторонньому порядку змінювати Правила надання та отримання послуг, повідомивши про це Абонента шляхом Оприлюднення не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до таких змін, і Абонент з цим погоджується.

2.1.4. На одностороннє припинення дії Договору в порядку, визначеному в розділі 8 цього Договору.

2.1.5. Провайдер має право залучати Агента, зокрема для здійснення супроводу розрахунків з Абонентами.

2.1.6. В односторонньому порядку припинити надання Послуги Абоненту, який порушує обмеження встановленні визначеннями Максимальна кількість Пристроїв та Максимальна кількість одночасних переглядів.

2.1.7. В односторонньому порядку обмежити надання Послуги Абоненту, який порушує обмеження встановленні визначеннями Максимальна кількість Пристроїв та Максимальна кількість одночасних переглядів.

 

2.2. Провайдер зобов'язаний:

2.2.1. Надавати Абоненту Послугу у відповідності до цього Договору, Правил надання та отримання послуг і норм чинного законодавства України.

2.2.2. Надавати Абоненту інформацію про чинні Правила надання та отримання послуг, зміни до обраного Пакету програм шляхом Оприлюднення.

2.2.3. Забезпечити відповідність технічних характеристик телевізійного сигналу в пункті підключення Пристрою Абонента встановленим нормам.

2.2.4. Дотримуватись чинного законодавства України про захист персональних даних.

 

2.3. Абонент має право:

2.3.1. На своєчасне та якісне отримання Послуги згідно Договору та Правил надання та отримання Послуг.

2.3.2. Безоплатно отримувати вичерпну інформацію про зміст, якість та порядок надання Послуги у встановленому цим Договором та Правилами надання та отримання послуг порядку, а також інформації про надану Послугу.

2.3.3 Змінювати Пакет обраних програм згідно Правил надання та оримання послуг шляхом звернення до Контакт-центру.

2.3.3. Тимчасово припинити користування Телевізійною послугою 1 раз на рік на 30 (тридцять) календарних днів безперервно. При цьому Абонент зобов’язаний своєчасно повідомити Агента про своє бажання тимчасово припинити користування Телевізійною послугою шляхом звернення до Контакт-центру, або через Систему самообслуговування у строк не пізніше, ніж до 20:00 останнього дня місяця до місяця, в якому Абонент має намір тимчасово припинити користування Послугою.

2.3.4. В односторонньому порядку відмовитись від отримання Послуги та розірвати укладений Договір в порядку, визначеному Договором. У такому випадку, якщо Абонент на момент розірвання Договору користувався Технічною послугою, він зобов’язаний повернути Пристрій Провайдеру чи у сервісний центр і сплатити у повному обсязі заборгованість за користування Послугами.

2.3.5. На отримання відомостей щодо можливості та порядку зміни умов надання замовленої Послуги.

2.3.6. На безоплатне вилучення відомостей про нього повністю, або частково з електронних версій баз даних інформаційно-довідкових служб Провайдера та Агента, або заміни, якщо ці відомості є недостовірними.

2.3.7. Перевіряти стан Особового рахунку, в т.ч. за допомогою Системи самообслуговування.

2.3.8. Здійснювання споживання Послуги в межах визначень Максимальна кількість Пристроїв та Максимальна кількість одночасних переглядів.

 

2.4. Абонент зобов'язаний:

2.4.1. Мати необхідний справний Пристрій, рекомендований Провайдером для отримання Послуги.

2.4.2. Своєчасно оплачувати Послугу згідно Правил надання та отримання послуг та Розділу 3 цього Договору.

2.4.3. Стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати прострочень у оплаті Послуг.

2.4.3. Ознайомитися та виконувати обов'язки, передбачені цим Договором і Правилами надання та отримання послуг, а також чинним законодавством України.

2.4.4. Вибираючи конкретний твір для перегляду, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд.

2.4.5.   Не використовувати Послугу для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать умовам цього Договору, Правилам надання та отримання послуги, чинному законодавству України та забезпечити неможливість такого використання зі сторони третіх осіб.

2.4.6.   Не використовувати Послугу з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Послугою лише для власного некомерційного використання, без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство України, а також права та законні інтереси правовласників Контенту та Телевізійної послуги. Абонент не має права здійснювати будь-які дії, що можуть будь-яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Телевізійної послуги.

2.4.7.   Повідомляти Провайдеру на його запит дані про обладнання, що використовуються для отримання Послуги.

2.4.8.   У разі припинення дії цього Договору повернути провайдеру Пристрій і сплатити у повному обсязі заборгованість за користування Послугами не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати припинення дії цього Договору.

2.4.9.   Не вчиняти дій та не допускати бездіяльності, які можуть ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуги іншим абонентам.

2.4.10. Унеможливити доступ будь-яких третіх осіб (включаючи членів його родини) до перегляду Контенту або телепередач з обмеженим доступом, призначених для перегляду виключно дорослою аудиторією (заборонені до перегляду особами, які не досягли 21 року), та нести усі наслідки невиконання (неналежного виконання) цього зобов'язання.

2.4.11. При підключенні Послуги, підписати усі необхідні документи, що свідчать про передачу Пристроїв в експлуатацію з метою отримання Технічної послуги.

2.4.12. Здійснювати споживання Послуги лише в межах власного «домогосподарства» (власної IP – адреси).

 

  1. Ціна Послуги та порядок розрахунків

3.1. Розмір Абонентної плати та розміри інших обов’язкових платежів, передбачених Договором, встановлюються Тарифами Провайдера та можуть бути змінені в односторонньому порядку Провайдером за умови повідомлення Абонента не менш як за 7 (сім) календарних днів, шляхом опублікування відповідної інформації на офіційному сайті www.viasat.ua та на офіційному сайті Агента. Провайдер має право надавати знижки для окремих категорій Абонентів.

3.2. Плата включає в себе податки та збори, встановлені чинним законодавством України.

3.3. Абонент здійснює оплату Абонентної плати та інших платежів (у разі їх наявності) шляхом внесення коштів на Особовий рахунок. Плата за Послуги відбувається шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента.

3.4. Надання Телевізійної послуги Абоненту здійснюється на умовах її попередньої оплати у безготівковій формі до 01-го  числа поточного календарного місяця за  Розрахунковий період.

3.5. При здійсненні оплати будь-якого числа поточного місяця, списання коштів відбувається за користування Послугою  за весь Розрахунковий період згідно Тарифів, окрім випадків, коли Абонент уперше в поточному місяці підключений до Послуги.

3.6. Зарахування наявних на особовому рахунку Абонента грошових коштів в рахунок сплати Послуги здійснюється на щомісячній основі першого числа поточного місяця.

3.7. У разі несплати або сплати не в повному обсязі Абонентної плати за Послуги до 10 числа місяця, неуступного за Розрахунковим періодом, в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Телевізійної послуги тимчасово припиняється. При цьому, плата за Технічну послугу нараховується Абоненту в повному обсязі як це визначено за п. 1.2.3.1 Договору.

3.8. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком протягом 3-х (трьох)  календарних місяців, на 1-й (перший) день четвертого календарного місяця, цей Договір з Абонентом автоматично розривається без будь-якого додаткового повідомлення Абонента. При цьому Абонент зобов’язаний повернути Пристрій Провайдеру і сплатити у повному обсязі заборгованість за користування Послугами протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

 

  1. Термін дії Договору

4.1. Цей Договір вступає в дію з моменту вчинення Сторонами конклюдентних дій, визначених у п. 1.3. Договору, та діє протягом 36 (тридцяти шести) календарних місяців, якщо інше не передбачене самим Договором, Правилами надання та отримання Послуг тощо. Якщо до закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не призупинила дію цього Договору або не виявила наміру його розірвати, дія цього Договору автоматично пролонгується на такий самий період.

 

5.Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань, Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, що визначені чинним в Україні законодавством, цим Договором та Правилами надання та отримання послуг і зобов’язуються відшкодовувати одна одній документально підтверджені збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань по цьому Договору на період дії обставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути, зокрема Провайдер не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання обов'язків у наслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, заметіль, буревій, ожеледь, ожеледиця, буран, ураган тощо), аварії в системах енергопостачання і зв'язку, або у випадку коли таке невиконання чи неналежне виконання сталось з вини Абонента.

5.3. Але у будь-якому випадку Сторони не звільняються від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання.

5.4. Провайдер не несе відповідальності за:

5.4.1. зміст інформації, що міститься в Послузі;

5.4.2. будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій;

5.4.3. якщо відсутність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування відповідним обладнанням;

5.4.4. за якість Послуги та перерву в її наданні у випадках:

5.4.4.1. перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру зв'язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;

5.4.4.2. нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;

5.4.4.3. інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях, в т.ч. на мережі Інтернет.

5.5. Припинення цього Договору, у тому числі й дострокове, не звільняє Сторони від належного виконання їх зобов’язань, що виникли у період дії цього Договору та на його підставі.

 

  1. Зобов’язання Абонента щодо використання (перегляду) телепрограм, щодо яких встановлені обмеження глядацької аудиторії

6.1. У разі перегляду телепрограм, щодо яких встановлено певні обмеження глядацької аудиторії (надалі – «програми з обмеженим доступом»), Абонент:

6.1.1. усвідомлює, що програми з обмеженим доступом, доступ до яких забезпечується Провайдером, розповсюджується в кодованому вигляді у визначеному чинним законодавством України порядку, з метою обмеження глядацької аудиторії, та визнає, що вказані програми призначені виключно для приватного перегляду (для осіб, що належать до звичайного кола сім’ї), а також заборонені особами, що не досягли 21 року;

6.1.2. розуміє та визнає, що він самостійно несе всю відповідальність за недотримання його зобов’язань у цьому розділі Договору, а так само усвідомлює, що провайдер не несе відповідальності за порушення Абонентом зазначених його зобов’язань;

6.1.3. підтверджує, що не має перед третіми особами зобов’язань, які суперечать визначеним цим розділом Договору його зобов’язанням, а рівно зобов’язується не брати таких зобов’язань перед третіми особами протягом строку дії Договору.

6.2. Отримавши доступ до перегляду програм, які містять передачі з обмеженим доступом, Абонент зобов’язаний:

6.2.1. не поширювати передачі з обмеженим доступом, зокрема окремі телепередачі та фільми, що входять до складу вказаних програм, а також не здійснювати будь-яких дій, спрямованих на організацію публічного перегляду програм з обмеженим доступом, а також будь-яке розповсюдження, пропаганду програм з обмеженим доступом, і окремих телепередач вказаних програм, зокрема шляхом запису на зовнішні носії інформації або розповсюдження за допомогою мережі Інтернет;

6.2.2. самостійно застосовувати комплекс дій, спрямованих на забезпечення виключення доступу осіб, які не досягли 21 року до перегляду програм з обмеженим доступом, зокрема використовуючи вбудовані програмні функції Пристрою.

 

  1. Розгляд заяв, скарг та пропозицій Абонента

7.1. Абонент має право подавати Провайдеру та Агенту заяви, скарги та пропозиції з питань надання та отримання Послуги.

7.2. Заяви, скарги та пропозиції Абонентів розглядаються Провайдером та Агентом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Заяви, скарги та пропозиції можуть подаватись через Контакт-центр в усній формі. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань, заява або скарга викладаються у письмовій формі.

7.4. У заяві або скарзі Абонента щодо ненадання або неналежного надання Послуги зазначається дата, час, умови за яких Абонент намагався отримати послугу, та результат спроб її отримання.

7.5. Провайдер або Агент приймають рішення за заявами, скаргами та пропозиціями Абонентів у строки, визначені чинним законодавством України.

7.6. За результатами розгляду письмової заяви, скарги, пропозиції, Абоненту надається письмова відповідь у строки, визначені чинним законодавством України.

7.7. Зміна Абонентом Пакету програм здійснюється у випадках та у порядку, передбаченому Правилами надання та отримання послуг.

 

8.Інші умови

8.1. Якщо Телевізійна послуга відключена внаслідок її несвоєчасної оплати Абонентом протягом 3-х (трьох) календарних місяців, цей Договір з Абонентом автоматично розривається на 1-й (перший) календарний день наступного четвертого місяця без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

8.2. У разі використання Абонентом Послуги з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.

8.3. Окрім викладених вище підстав, Провайдер має право достроково припинити дію даного Договору, попередивши про це Абонента не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, розмістивши інформацію  про це на офіційному сайті www.viasat.ua.

8.4. Припинення Договору, як зазначено у п. 8.1, 8.2, 8.3., 8.4., 8.6. не звільняє Абонента від погашення будь-яких грошових зобов’язань перед Провайдером.

8.5. Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, Тарифів, Пакетів програм продовжує отримувати Послугу, вважається таким, що прийняв зміни до Договору без заперечень.

8.6. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Агента про свій намір не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання.

8.7. Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Агенту та Провайдеру згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Послуги, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером та Агентом третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер та Агент гарантують захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії для Абонента.

8.9. Про усі зміни назви, місяця знаходження, рахунку, по якому передбачено здійснення розрахунків, настання будь-якого іншого юридичного факту або події, що може негативно позначитись на виконанні Провайдером своїх зобов’язань за цим Договором, Агент повідомляє шляхом Оприлюднення, а Абонент – шляхом звернення до Контакт-центру, не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту настання відповідної події або факту.

8.10. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Послуги, можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом). Провайдер не несе відповідальність за відповідність Послуги цілком або її частин очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Послуги, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.

Служба інформаційної та сервісної підтримки Абонентів та підключення нових Абонентів Контакт-центру:

Телефон, факс, e-mail

Графік роботи

телефон: 460 для абонентів мережі мобільного зв’язку ПрАТ «КИЇВСТАР»

або 0 800 300 460 для абонентів інших мобільних операторів

ЦІЛОДОБОВО

 

Реквізити Провайдера:

 

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ТБ»

Юридична адреса: 04107, Україна, м. Київ, вул. Половецька, б. 3/42

Поштова адреса: 04107, м. Київ, а/с 69

Код за ЄДРПОУ: 42642803

КВЕД: 60.20.- Діяльність у сфері телевізійного мовлення

Індивідуальний код платника податків 426428026591

Web-сайт: www.viasat.ua

Тел.: 38-044-490-36-00

Факс:38-044-490-36-01